Everything you imagine becomes an innovation.

- Y.S.H(President of WBCIA) -

Xác nhận bằng chứng gốc    ·

Trang giấy chứng nhận gốc của Blockchain Manager.
Bạn có thể kiểm tra tình trạng của giấy chứng nhận quản lý chuỗi khối được cấp.
Bước 1 truy cập trang web bằng cách quét mã QR trên giấy chứng nhận quản trị chuỗi khối được yêu cầu.
–__
Bước 2 Quét mã QR và nhập mật khẩu 4 chữ số do WBCIA cung cấp qua email.
unnamed-file-3
BƯỚC 3 Bạn có thể kiểm tra sự giả mạo bằng cách so sánh số hình ảnh chứng chỉ mà chứng chỉ sở hữu trên trang web quản lý blockchain tương ứng.
–__
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search