Everything you imagine becomes an innovation.

- Y.S.H(President of WBCIA) -

Thanh toán phí dự thi CBM

Hãy xác nhận giá đồng CBM đóng cửa ngày trước giao dịch bằng địa chỉ dưới đây và thanh toán phí dự thi CBM.

※ Số lượng CBM được thanh toán sẽ thay đổi tùy theo giá CBM của CBM đóng cửa trước ngày giao dịch.

[Địa chỉ thanh toán CBM chính thức]

0x70e54999CA9b8fEBe343f54b3F7a081137886EFb

Hãy gửi cho chúng tôi thông tin dưới đây như việc tiếp nhận bài kiểm tra năng lực CBM!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search